Five Sketch papers in CVPR’22!

Lan Yang, Kaiyue Pang, Honggang Zhang, Yi-Zhe Song, Finding Badly Drawn Bunnies, CVPR'22 Pinaki Nath Chowdhury, Ayan Kumar Bhunia, Viswanatha Reddy Gajjala, Aneeshan Sain, Tao Xiang, Yi-Zhe Song, Partially Does It: Towards Scene-Level FG-SBIR with Partial Input, CVPR'22 Aneeshan Sain, Ayan Kumar Bhunia, Vaishnav Potlapalli, Pinaki Nath Chowdhury, Tao Xiang, Yi-Zhe Song, Sketch3T: Test-time Training for Zero-Shot SBIR, CVPR'22 Ayan Kumar Bhunia, Viswanatha Reddy Gajjala, Subhadeep Koley...
More