Eight papers in CVPR’21!

Dongliang Chang, Kaiyue Pang, Yixiao Zheng, Zhanyu Ma, Yi-Zhe Song, Jun Guo, Your "Flamingo" is My "Bird": Fine-Grained, or Not, CVPR'21 Oral Ayan Kumar Bhunia, Pinaki Nath Chowdhury, Yongxin Yang, Timothy Hospedales, Tao Xiang, Yi-Zhe Song, Vectorization and Rasterization: Self-Supervised Learning for Sketch and Handwriting, CVPR'21 Ayan Das, Yongxin Yang, Timothy Hospedales, Tao Xiang, Yi-Zhe Song, Cloud2Curve: Generation and Vectorization of Parametric Sketches, CVPR'21 Aneeshan Sai...
More