Four papers in CVPR’18!

A SketchX record of 4 papers accepted at CVPR'18! All specific to sketches: Jifei Song, Kaiyue Pang, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Tim Hospedales, Learning to Sketch with Shortcut Cycle Consistency, CVPR'18 Conghui Hu, Da Li, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Tim Hospedales,Sketch-a-Classifier: Sketch-based Photo Classifier Generation, CVPR'18 Umar Muhammad, Yongxin Yang, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Tim Hospedales, Learning Deep Sketch Abstraction, CVPR'18 Peng Xu, Yongye Huang, Tongtong Yuan, Kaiy...
More