People

 

Director:

Yi-Zhe Song

 

 

 

Co-Directors:

Timothy Hospedales
Tao (Tony) Xiang
Yulia Gryaditskaya

 

 

 

 

Postdocs:

Kaiyue Pang

 

 

 

 

Affiliated Academics:

Yongxin Yang
Yonggang Qi
Ke Li

 

 

 

 

Current PhD Students:

Antonio Daniele
Yue Zhong
Lan Yang
Dongliang Chang

 

 

 

 

 

 

Ayan Kumar Bhunia
Ling Luo
Ayan Das
Aneeshan Sain

 

 

 

 

 

 

Zhiyu Qu
Pinaki Chowdhury
Yixiao Zheng
Ruolin Yang

 

 

 

 

 

 

Subhadeep Koley
Hmrishav Bandyopadhyay
Alexander Ashcroft
Ruoyi Du

 

 

 

Past PhD Students:

Anran Qi

(now Postdoc at University of Tokyo)

Conghui Hu

(now Postdoc at National University of Singapore)

Umar Riaz Muhammad

(now Senior AI Developer at Huawei UK)

Jifei Song

(now Senior Research Scientist at Huawei UK)

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Li

(now Research Scientist at Samsung AI UK)

Qian Yu

(now Associate Professor at Beihang University)

Yi Li

(now Senior Research Scientist at JD.com

 

 

 

Visitors (Past & Present):

Jianshu Zhang, University of Science and Technology of China/iFlyTek.

Sounak Dey, Computer Vision Center, Universitat Autònoma de Barcelona.

Yaowei Wang, Peking University Shenzhen Graduate School.