Five Sketch papers in CVPR’22!

Lan Yang, Kaiyue Pang, Honggang Zhang, Yi-Zhe Song, Finding Badly Drawn Bunnies, CVPR’22

Pinaki Nath Chowdhury, Ayan Kumar Bhunia, Viswanatha Reddy Gajjala, Aneeshan Sain, Tao Xiang, Yi-Zhe Song, Partially Does It: Towards Scene-Level FG-SBIR with Partial Input, CVPR’22

Aneeshan Sain, Ayan Kumar Bhunia, Vaishnav Potlapalli,┬áPinaki Nath Chowdhury, Tao Xiang, Yi-Zhe Song, Sketch3T: Test-time Training for Zero-Shot SBIR, CVPR’22

Ayan Kumar Bhunia, Viswanatha Reddy Gajjala, Subhadeep Koley, Rohit Kundu, Aneeshan Sain, Tao Xiang, Yi-Zhe Song, Doodle It Yourself: Class Incremental Learning by Drawing a Few Sketches, CVPR’22

Ayan Kumar Bhunia, Subhadeep Koley, Abdullah Faiz Ur Rahman Khilji, Aneeshan Sain, Pinaki Nath Chowdhury, Tao Xiang, Yi-Zhe Song, Sketching without Worrying: Noise-Tolerant Sketch-Based Image Retrieval, CVPR’22