One Sketch+3D paper in TIP!

Anran Qi, Yulia Gryaditskaya, Jifei Song, Yongxin Yang, Yonggang Qi, Timothy M. Hospedales, Tao Xiang, Yi-Zhe Song, Towards Fine-Grained Sketch-Based 3D Shape Retrieval, TIP’21