People

 

Director:

 

 

 

Co-Directors:

 

 

 

 

Postdocs:

 

 

 

 

Affiliated Academics:

 

 

 

 

Current PhD Students:

Anran Qi

Yue Zhong

 

 

 

 

 

 

Lan Yang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhiyu Qu

Pinaki Chowdhury

Yixiao Zheng

 

 

 

 

 

 

Ruolin Yang

 

 

 

Past PhD Students:

Conghui Hu
(now Postdoc at NUS, Singapore)

Umar Riaz Muhammad
(now Senior AI Developer at Huawei, UK)

Jifei Song
(now Senior       Research Scientist at Huawei, UK)

Da Li
(now Research Scientist at Samsung AI, UK)

 

 

 

 

 

 

 

 

Qian Yu
(now Associate Professor at Beihang University)

Yi Li
(now Senior Research Scientist at JD.com)

 

 

 

Visitors (Past & Present):

Jianshu Zhang
(University of Science and Technology of China/iFlyTek)

Sounak Dey
(Computer Vision Center, Universitat Autònoma de Barcelona)

Prof. Yaowei Wang
(Peking University Shenzhen Graduate School)