People

 

Director:

 

 

 

Co-Directors:

 

 

 

Postdocs:

 

 

 

Current PhD Students:

 

 

 

 

 

 

Anran Qi

Yue Zhong

 

 

 

 

 

 

Lan Yang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhiyu Qu

Pinaki Chowdhury

Yixiao Zheng

 

 

 

 

 

 

Ruolin Yang

 

 

 

Past PhD Students:

Jifei Song
(now Research Scientist at Huawei, UK)

Da Li
(now Research Scientist at Samsung AI, UK)

Qian Yu
(now Associate Professor at Beihang University)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke Li
(now Research Scientist at Alibaba.com)

Peng Xu
(now Postdoc at NTU, Singapore)

Yonggang Qi
(now Assistant Professor at BUPT)

 

 

 

 

 

 

 

 

Yi Li
(now Senior Research Scientist at JD.com)

 

 

 

Visitors (Past & Present):

Jianshu Zhang
University of Science and Technology of China/iFlyTek

Sounak Dey
Computer Vision Center, Universitat Autònoma de Barcelona

Prof. Yaowei Wang
Peking University Shenzhen Graduate School