People

 

Director:

 

 

 

Co-Directors:

 

 

 

 

Postdocs:

 

 

 

Current PhD Students:

Anran Qi

 

 

 

 

 

 

Yue Zhong

Lan Yang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhiyu Qu

Pinaki Chowdhury

 

 

 

 

 

 

Yixiao Zheng

Ruolin Yang

 

 

 

Past PhD Students:

Umar Riaz Muhammad
(now Senior AI Developer at Huawei, UK)

Jifei Song
(now Senior       Research Scientist at Huawei, UK)

Da Li
(now Research Scientist at Samsung AI, UK)

 

 

 

 

 

 

 

 

Qian Yu
(now Associate Professor at Beihang University)

Ke Li
(now Research Scientist at Alibaba.com)

Yonggang Qi
(now Assistant Professor at BUPT)

 

 

 

 

 

 

 

 

Yi Li
(now Senior Research Scientist at JD.com)

 

 

 

Visitors (Past & Present):

Jianshu Zhang
(University of Science and Technology of China/iFlyTek)

Sounak Dey
(Computer Vision Center, Universitat Autònoma de Barcelona)

Peng Xu
(Beijing University of Posts and Telecommunications)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Yaowei Wang
(Peking University Shenzhen Graduate School)