Research

Selected Publications:

2018

  • Kaiyue Pang, Da Li, Jifei Song, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Timothy Hospedales, Deep Factorised Inverse-Sketching, ECCV’18
  • Changqing Zou*, Qian Yu*, Ruofei Du, Haoran Mo, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Chengying Gao, Baoquan Chen, and Hao Zhang, SketchyScene: Richly-Annotated Scene Sketches, ECCV’18
  • Ke Li, Kaiyue Pang, Jifei Song, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Timothy Hospedales, Universal Sketch Perceptual Grouping, ECCV’18
  • Jifei Song, Kaiyue Pang, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Tim Hospedales, Learning to Sketch with Shortcut Cycle Consistency, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2018)
  • Conghui Hu, Da Li, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Tim Hospedales, Sketch-a-Classifier: Sketch-based Photo Classifier Generation, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2018)
  • Umar Muhammad, Yongxin Yang, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Tim Hospedales, Learning Deep Sketch Abstraction, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2018)
  • Peng Xu, Yongye Huang, Tongtong Yuan, Kaiyue Pang, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Tim Hospedales, Zhanyu Ma, Jun Guo, SketchMate: Deep Hashing for Million-Scale Human Sketch Retrieval, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2018)
  • Da Li, Yongxin Yang, Yi-Zhe Song and Timothy M. Hospedales, Learning to Generalize: Meta-Learning for Domain Generalization, AAAI Conference on Artificial Intelligence, (AAAI 2018)

2017

2016

2015

2014

2013