Four papers in CVPR’18!

A SketchX record of 4 papers accepted at CVPR’18!

All specific to sketches:

  • Jifei Song, Kaiyue Pang, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Tim Hospedales, Learning to Sketch with Shortcut Cycle Consistency, CVPR’18
  • Conghui Hu, Da Li, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Tim Hospedales,Sketch-a-Classifier: Sketch-based Photo Classifier Generation, CVPR’18
  • Umar Muhammad, Yongxin Yang, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Tim Hospedales, Learning Deep Sketch Abstraction, CVPR’18
  • Peng Xu, Yongye Huang, Tongtong Yuan, Kaiyue Pang, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Tim Hospedales, Zhanyu Ma, Jun Guo, SketchMate: Deep Hashing for Million-Scale Human Sketch Retrieval, CVPR’18