Three (out of three) papers accepted at ECCV’18!

Another three sketch papers accepted at ECCV’18!

  • Kaiyue Pang, Da Li, Jifei Song, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Timothy Hospedales, Deep Factorised Inverse-Sketching, ECCV’18
  • Changqing Zou*, Qian Yu*, Ruofei Du, Haoran Mo, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Chengying Gao, Baoquan Chen, and Hao Zhang, SketchyScene: Richly-Annotated Scene Sketches, ECCV’18
  • Ke Li, Kaiyue Pang, Jifei Song, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Timothy Hospedales, Universal Sketch Perceptual Grouping, ECCV’18