One paper in ICML’20!

Jianshu Zhang, Jun Du, Yongxin Yang, Yi-Zhe Song, Si Wei, Lirong Dai, A Tree-Structured Decoder for Image-to-Markup Generation, ICML 2020