Two BMVC Oral papers accetped!

Aneeshan Sain, Ayan Kumar Bhunia, Yongxin Yang, Tao Xiang, Yi-Zhe Song, Cross-Modal Hierarchical Modelling for Fine-Grained Sketch Based Image Retrieval, British Machine Vision Conference (BMVC), 2020.

Guoyao Su, Yonggang Qi, Kaiyue Pang , Jie Yang, Yi-Zhe Song, SketchHealer: A Graph-to-Sequence Network for Recreating Partial Human Sketches , British Machine Vision Conference (BMVC), 2020.