Eight papers in CVPR’21!

Dongliang Chang, Kaiyue Pang, Yixiao Zheng, Zhanyu Ma, Yi-Zhe Song, Jun Guo, Your “Flamingo” is My “Bird”: Fine-Grained, or Not, CVPR’21 Oral

Ayan Kumar Bhunia, Pinaki Nath Chowdhury, Yongxin Yang, Timothy Hospedales, Tao Xiang, Yi-Zhe Song, Vectorization and Rasterization: Self-Supervised Learning for Sketch and Handwriting, CVPR’21

Ayan Das, Yongxin Yang, Timothy Hospedales, Tao Xiang, Yi-Zhe Song, Cloud2Curve: Generation and Vectorization of Parametric Sketches, CVPR’21

Aneeshan Sain, Ayan Kumar Bhunia, Yongxin Yang, Tao Xiang, Yi-Zhe Song, StyleMeUp: Towards Style-Agnostic Sketch-Based Image Retrieval, CVPR’21

Yonggang Qi, Kai Zhang, Aneeshan Sain, Yi-Zhe Song, PQA: Perceptual Question Answering, CVPR’21

Sen He, Wentong Liao, Michael Ying Yang, Yongxin Yang, Yi-Zhe Song, Bodo Rosenhahn, Tao Xiang, Context-Aware Layout to Image Generation with Enhanced Object Appearance, CVPR’21

Ayan Kumar Bhunia, Pinaki Nath Chowdhury, Aneeshan Sain, Yongxin Yang, Tao Xiang, Yi-Zhe Song, More Photos are All You Need: Semi-Supervised Learning for Fine-Grained Sketch-Based Image Retrieval, CVPR’21

Ayan Kumar Bhunia, Shuvozit Ghose, Amandeep Kumar, Pinaki Nath Chowdhury, Aneeshan Sain, Yi-Zhe Song, MetaHTR: Towards Writer-Adaptive Handwritten Text Recognition, CVPR’21