Seven papers in ICCV’21!

Lan Yang, Kaiyue Pang, Honggang Zhang, Yi-Zhe Song, SketchAA: Abstract Representation for Abstract Sketches, ICCV’21

Yonggang Qi, Guoyao Su, Pinaki Nath Chowdhury, Mingkang Li, Yi-Zhe Song, SketchLattice: Latticed Representation for Sketch Manipulation, ICCV’21

Ayan Kumar Bhunia, Aneeshan Sain, Pinaki Nath Chowdhury, Yi-Zhe Song, Text is Text, No Matter What: Unifying Text Recognition using Knowledge Distillation, ICCV’21

Ayan Kumar Bhunia, Pinaki Nath Chowdhury, Aneeshan Sain, Yi-Zhe Song, Towards the Unseen: Iterative Text Recognition by Distilling from Errors, ICCV’21

Ayan Kumar Bhunia, Aneeshan Sain, Amandeep Kumar, Shuvozit Ghose, Pinaki Nath Chowdhury, Yi-Zhe Song, Joint Visual Semantic Reasoning: Multi-Stage Decoder for Text Recognition, ICCV’21

Sen He, Wentong Liao, Michael Ying Yang, Yi-Zhe Song, Bodo Rosenhahn, Tao Xiang, Disentangled Lifespan Face Synthesis, ICCV’21

Zhihe Lu, Sen He, Xiatian Zhu, Li Zhang, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Simpler is Better: Few-shot Semantic Segmentation with Classifier Weight Transformer, ICCV’21