Three Sketch Papers in ECCV’22!

Pinaki Nath Chowdhury, Aneeshan Sain, Yulia Gryaditskaya, Ayan Kumar Bhunia, Tao Xiang, Yi-Zhe Song, FS-COCO: Towards Understanding of Freehand Sketches of Common Objects in Context, ECCV 2022Ayan Kumar Bhunia, Aneeshan Sain, Parth Hiren Shah, Animesh Gupta, Pinaki Nath Chowdhury, Tao Xiang, Yi-Zhe Song, Adaptive Fine-Grained Sketch-Based Image Retrieval, ECCV 2022Chenjian Gao, Qian Yu, Lu Sheng, Yi-Zhe Song, Dong Xu, SketchSampler: Sketch-based 3D Reconstruction via View-dependent Depth Sampli...
Read More